สานฝันเรียนต่อแดนซากุระ พานาโซนิค มอบทุน ป.โท –ทุนวิจัย

สานฝันเรียนต่อแดนซากุระ พานาโซนิค มอบทุน ป.โท –ทุนวิจัย

ข้อมูลการศึกษาต่อ 25 มกราคม 2554


  พานาโซนิค เอาใจคนรัก(เรียนต่อ)ญี่ปุ่น มอบทุน ป.โท-ทุนวิจัย ไร้ข้อผูกมัด มุ่งเสริมมิตรภาพอันดี ไทย - ญี่ปุ่น ในศตวรรษใหม่
       
       สำหรับโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 ทั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชีย มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21

       โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา (เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้)
       
       คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา
       

       - มีสัญชาติไทย
       - ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2554
       - สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
       - ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
       - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4 ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน
       
       * ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

       รายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิค
       
       1. ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
       
       การเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้ง สมัคร และสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
       - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 150,000 เยนต่อเดือน
       - เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิจัย และเงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น : ประมาณ 160,000 เยน
       - ค่าธรรมเนียมการศึกษา* : จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี
       
       2. ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษา
       
       การศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา
       
       - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 180,000 เยนต่อเดือน
       - ช่วยเหลือค่าสอบเข้า : 250,000 เยน
       - ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้ จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
       (รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
       
       วิธีการรับใบสมัคร
       

       ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอ นิคส์หรือ ทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ 5 บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
       แบบฟอร์มการสมัคร http://www.panasonic.co.th

       หลักฐานในการสมัคร
       

       1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
       2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
       3. สำเนาใบปริญญาบัตร
       4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
       5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)
       
       วิธีการสมัคร
       

       ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 2554 )
       
       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมและสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02 6555852 - 3
       
       E-mail : scholarship@th.panasonic.com


ที่มา: Manager Online

香水 [kousui]

ความหมาย : น้ำหอม