'ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี ‘55' โอกาสการศึกษาสู่แดนซากุระ

'ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี ‘55' โอกาสการศึกษาสู่แดนซากุระ

ข้อมูลการศึกษาต่อ 28 มิถุนายน 2554


ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเรียนต่อประเทศ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ; Monbukagakusho) ประจำปี 2555 จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้


      1.หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2555 (หลักสูตร 3 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
      
      2.หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2555 (หลักสูตร 2 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยผู้ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี


      คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
      
      - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2555) เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2533 ถึง 1 เมษายน 2538
      - คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      - ขณะนี้เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2555)
      
      เอกสารประกอบการสมัครรับทุนของทั้ง 2 หลักสูตร คือ
      
      ใบสมัคร 1 ชุด
      บัตรเข้าสอบ 1 ชุด
      รูปถ่าย 3 รูป
      เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ตัวจริง)
      เอกสารรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ตัวจริง) (รับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม 2555)
      
      สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ http://www.bic.moe.go.th


      จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
      
      ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยวงเล็บมุมซองว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
      
      ผู้สนใจสามารถค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากเว็บไซด์ http://www.jasso.go.jp/cgi-bin/user/univ_search.cgi หรือข้อมูลด้านการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจากเว็บไซด์ (หัวข้อ Study in Japan) http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html
      
      นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตญี่ปุ่นที่ http://www.th.emb-japan.go.th
      
      ทั้งนี้ ในหัวข้อ fields of study ขอให้ผู้สมัครเลือก fields of study อย่างน้อย 2 ตัวเลือก โดยศึกษาจากข้อมูลภาษาอังกฤษของหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกนั้นๆ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-5646-8 ต่อ 115

ที่มา: Manager-online

イカ [i-ka]

ความหมาย : ปลาหมึก