การสอบเข้าเพื่อไปเรียนที่ญี่ปุ่น

การสอบเข้าเพื่อไปเรียนที่ญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 

1. วัตถุประสงค์ 
    เป็นการจัดการสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวิชาความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะใช้ผลการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

2 หน่วยงานจัดสอบ
   การสอบนี้จัดขึ้นโดย Japan Student Services Organization (JASSO) โดยร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น ( Monbukagakusho : MEXT ) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ) เป็นผู้จัดสอบ

 

3 รายละเอียดในการสอบ 
   1 ) เป้าหมาย
        เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น 
   2 ) วันสอบ  ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน
        ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน  
   3 ) สถานที่จัดสอบ กรุงเทพฯ
   4 ) ตารางสอบและวิชาที่สอบ ผู้สมัครสอบต้องเลือกวิชาที่สอบ ตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ 

 

 

 

วิชา

 

 

จุดมุ่งหมาย

 

เวลา ( นาที )

 

คะแนน

 

ภาษาญี่ปุ่น

 

วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ( สำหรับใช้ในการศึกษา ) ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

 

120

 

0 - 400

 

วิทยาศาสตร์

 

วัดความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา ) ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

 

80

 

0 - 200

 

ความรู้ทั่วไป

 

วัดความรู้ในเชิงตรรกะ การคิดหาเหตุผล ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในสายศิลปศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

 

80

 

0 - 200

 

คณิตศาสตร์

 

วัดความรู้พื้นฐานในการคำนวนที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

 

80

 

0 - 200

 

หมายเหตุ
     วิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยการทดสอบการเขียน การฟัง ความเข้าใจในการฟัง การอ่าน ทั้ง 4 ทักษะ
วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสอบให้เลือกสอบ 2 วิชา จากฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบสายศิลป์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ก. ส่วนผู้สมัครสอบสายวิทย์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ข. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมกับวิชาความรู้ทั่วไป
คะแนนสอบ จะไม่ใช้คะแนนตามคะแนนดิบของผู้สมัครสอบ แต่จะใช้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น
 

     5 ) การเลือกภาษาที่ใช้สอบ สามารถเลือกสอบโดยโจทย์ภาษาอังกฤษ หรือโดยโจทย์ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการ เข้าศึกษาต่อ ( วิชาภาษาญี่ปุ่นจะมีโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ) 
     6 )  การตอบข้อสอบ ให้ทำลงในกระดาษคำตอบทั้งหมด ( มาร์คชีท ) รวมทั้งการสอบข้อเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

4 ขั้นตอนการสมัคร
การสมัคร
ใบสมัคร :
  ให้ใช้ใบสมัครที่กำหนด 
ช่วงเวลารับสมัคร : 

     ครั้งที่ 1  รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม
                  ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )
     ครั้งที่ 2  รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม
                  ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )
สถานที่รับสมัคร : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ 
หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ 


คู่มือการสอบ
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสมัครสอบ


ตารางสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
จะจัดส่งให้ผู้สมัครหลังวันหมดเขตการรับสมัคร
 

5 การประกาศผลสอบ
 
จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 1 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม
จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 2 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนมกราคม

 

สถานที่ติดต่อสอบถาม
1 ประเทศไทย

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.น.ญ. )
1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม บางรัก กทม.10500
โทร : 0-2234-6951 / 54
แฟกซ์ : 0-2234-3725
email : admin@ojsat.or.th
website : http://www.ojsat.or.th/

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถ.อโศก ( สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2661-7057 และ 0-2661-7091
แฟกซ์ : 0-2661-7058
email : jeicbkk@ksc9.th.com
website : http://www.jasso.go.jp/


2 ประเทศญี่ปุ่น
Testing Division ,
Japan Student Services Organization (JASSO)
4-5-29 Komaba , Meguro-ku Tokyo 153-8503
โทรศัพท์ : 03-5454-5338
แฟกซ์ : 03-5454-5339
email : eju@jasso.go.jp

 

กำหนดการสอบ
เปิดให้เข้าห้องสอบ : 07:30 น.

 

 

สายวิทย์

 

สายศิลป์

 

Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )

 

08:00 - 10:30

 

Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )

 

08:00 - 10:30

 

Science ( 80 นาที )

 

11:00 - 12:30

 

Japan and the World
( 80 นาที )

 

11:00 - 12:30

 

Mathematics ( 80 นาที )

 

14:00 - 15:30

 

Mathematics ( 80 นาที )

 

14:00 - 15:30

 

 

** เวลาที่ระบุข้างต้นรวมเวลาในการแจกเอกสารในการสอบด้วย

 

** กรุณาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ

 

** จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 10 นาที

 

 

การค้นหาข้อมูลของสถานศึกษาซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อนมาญี่ปุ่น

      กรณีที่ผู้สมัครต้องการจะเข้าศึกษาต่อยังสถานศึกษา(คณะ ภาควิชา) ซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อน มาญี่ปุ่น ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อจากประเทศของตัวเองได้ และจะทราบผลการ คัดเลือกว่าผ่านหรือไม่ก่อนมาถึงญี่ปุ่น โดยมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้ 


1. ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการสมัครจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือใบสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันนั้นๆ
เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จากหน้าข้อมูลการรับสมัคร ในเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เสิร์จเอนจิ้นที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ท ภายในเว็บไซต์ของสถานศึกษาเอง ในหน้าข้อมูลการรับสมัคร จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเอกสารจากสถาบันได้ด้วย


2. หลังจากค้นหาข้อมูลได้แล้ว ให้ตรวจสอบในเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร วันเวลาในการรับสมัครให้เรียบร้อย
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้เรียบร้อยเสียก่อน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบวิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาของโจทย์ และครั้งที่ให้สอบ EJU ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ให้เรียบร้อย
(ตัวอย่าง)
สอบภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์( ก )
สำหรับวิชาความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์( ก )
นั้นให้สอบด้วยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น ให้สอบ EJU ครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน


3. การสมัครสอบ EJU
กรณี่สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ กำหนดให้สมัครสอบ EJU ตามตัวอย่างในข้อที่ 2 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ EJU ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน โดยเลือกสอบโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่น และสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ก หากเลือกสอบผิดวิชา หรือลืมยื่นใบสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการพิจารณา ให้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นได้ โปรดใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก อีกประการหนึ่ง เมื่อยื่นใบสมัครสอบ EJU ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่เลือกสอบไปแล้วได้ จึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครสอบ อนึ่งขอให้ตรวจดูช่วงเวลารับสมัครด้วย เมื่อยื่นใบสมัครสอบแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในวันสอบ EJU อยู่แล้ว แต่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาบางแห่งด้วย จึงควรเก็บรักษาให้ดี อย่าให้สูญหาย *  โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า การสมัครสอบ EJU เป็นการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยตรง


4. การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ
เมื่อได้รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัคร จ่ายค่าตรวจเอกสารให้แก่สถานศึกษาในเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่สถานศึกษานั้นๆ ต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษาไปยังสถาบันที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ


5. การแจ้งผล
เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกจึงค่อยเริ่มขั้นตอนการขอเข้าศึกษาต่อไ ป

 

ที่มา: http://www.jeducation.com/THAI/edsystem/eju.html

事故 [ji-ko]

ความหมาย : อุบัติเหตุ