การเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

การเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

Study Plan

การวางแผนการศึกษา
        นักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาในญี่ปุ่นนั้น แต่ละคนอาจมีแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการศึกษา ระยะเวลาและสถาบันที่ต้องการเข้าก็อาจแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ก่อนอื่นเราควรคำนึงถึงความสามารถทางการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือเป้าหมายในอนาคตของตัวเราเอง แล้วจึงมาวางแผนการศึกษาในขั้นต่อไป

 

1. รูปแบบของการศึกษาต่อ
แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆตามจุดมุ่งหมายและระยะเวลาในการศึกษาต่อได้ดังนี้

 

รูปแบบของการศึกษาต่อ

 

จุดมุ่งหมาย

 

สถาบันการศึกษา

 

ระยะเวลา

 

ศึกษาต่อเฉพาะภาษา

 

เรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่น

 

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของเอกชน หรือภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรพิเศษในมหาวิทยาลัยของเอกชน

 

1 เดือน - 2 ปี

 

1 เดือน - 2 ปี

 

ต้องการได้รับปริญญาหรือต้องการทำวิจัยระยะยาว

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

 

1 ปีขึ้นไป*** โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่นจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีน้อยและจำกัดเฉพาะสาขา

 

2. การไปศึกษาต่อมี 2 รูปแบบ
ศึกษาต่อโดยได้รับทุนการศึกษา
ในกรณีของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งรับรองโดยสถานทูต หากผู้ได้รับทุนมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอ จะต้องศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยเสียก่อน ซึ่งจะใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ทางภาษาของผู้เรียน
ศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว
เป็นการไปศึกษาต่อโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในระยะแรกเพื่อให้ไปศึกษาระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยหาทุนสนับสนุนในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ (ทุนในญี่ปุ่นมีมากกว่าทุนที่สมัครในไทย)
Material Plan

 

3. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ในการเลือกสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแผนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด

 

4. แหล่งข่าวสาร

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
      สำนักงานข้อมูลการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นของ JASSO มีเครือข่ายในโตเกียว โกเบ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ต้า โซล และกรุงเทพฯ ให้บริการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแก่ผู้ที่สนใจ โดยทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือจัดส่งเอกสารให้ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่างๆในญี่ปุ่นไว้ที่เว็บไซต์ JASSO
สถานทูตญี่ปุ่น สถานกงสุลญี่ปุ่น สมาคมส่งเสริมมิตรภาพ
สามารถขอรับข่าวสารสำคัญหรือเอกสารสำหรับการศึกษาต่อในญี่ปุ่นได้จากหน่วยงานต่างประเทศเหล่านี้
รายนามของหน่วยราชการญี่ปุ่นในต่างประเทศ

หนังสืออ้างอิง
     ได้แก่ หนังสือต่างๆที่รวบรวมข่าวสารสำหรับการศึกษาต่อในญี่ปุ่น นิตยสาร คู่มือแนะนำของแต่ละสถาบันการศึกษา รวมถึงหนังสือคู่มือทดสอบภาษาสำหรับไปศึกษาต่อในญี่ปุ่นและอื่นๆ ซึ่งอาจหาได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ร้านหนังสือ หรือสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างๆในญี่ปุ่นโดยตรง
เอกสารแนะนำ ระเบียบการรับสมัครของสถาบันการศึกษา


เอกสารแนะนำระเบียบการรับสมัคร และเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันเป็นแหล่งข่าวสารที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาต่อในญี่ปุ่น
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น
      อาจจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อในญี่ปุ่นที่ไม่อาจหาจากเอกสารใด ๆ ได้ โดยอาจสอบถามกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นของประเทศนั้น ๆ
รายชื่อและที่อยู่ของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นดูได้จากที่นี่


งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
      องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นขึ้นในประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ประเทศต่างๆในยุโรป และอเมริกา เป็นต้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งในงานนี้ นอกจากข่าวสารทั่วไปที่ทางองค์การจัดให้แล้ว ยังมีการบริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลจากมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งท่านสามารถขอรับเอกสารจากสถาบันได้โดยตรงอีกด้วย


สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับช่วงเวลาจัดงาน สถานที่จัด สถาบันการศึกษาต่างๆที่มาเข้าร่วมดูได้ที่เว็บไซต์ JASSO
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในประเทศของท่าน
หรือหน่วยงานที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น สำนักงาน ก.พ. ของประเทศไทย
ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเกือบทุกแห่งจัดทำเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลสถาบัน วิธีการคัดเลือก ทุนการศึกษาต่างๆของสถาบัน ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่หาได้สะดวก รวดเร็วและทันสมัยที่สุด ทั้งนี้ บางเวปไซต์อาจจัดทำเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น สายช่างเทคนิค เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม สถาบันส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเป็นสาขาพิเศษต่าง ๆ เช่นการเดินเรือพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 5 ปี 6

忙しい [i-so-ga-shi-i]

ความหมาย : ยุ่ง,รีบเร่ง