งานประกวดภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

งานประกวดภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

กิจกรรมต่างๆ 13 มิถุนายน 2559

งานประกวดภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4 ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว อย่าลืมมาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ

 

* ~ กำหนดการ ~ *

เปิดรับสมัคร

 : ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ปิดรับสมัคร

 : 29 สิงหาคม 2559 ** ขอสงวนสิทธิ์ที่ 100 คน เท่านั้น**

วันที่จัดสอบการแข่งขัน

 : 29 กันยายน 2559

สถานที่ที่จัดสอบ

 : โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ( ติดกับ MBK )

เวลา

 : 11:00น.  – 17:00น.

ผู้ดำเนินการ

 : มูลนิธิ Kyoritsu international foundation Scholarship

ตัวแทนผู้ดำเนินการในประเทศไทย

 : J-Study Center

 

กำหนดการเดินทาง                                     : 18 มกราคม 2560 – 24 มกราคม 2560

 

 

*เงือนไขในการสมัคร *

- คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป

2. ต้องมีความสามารถเทียบเท่าทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 หรือมากกว่า

    (*ไม่จำเป็นต้องมีใบสอบวัดระดับภาษา)

3. เมื่อชนะการแข่งขันต้องมั่นใจได้ว่าสามารถเดินทางได้

4. ต้องเป็นผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหา

5. ต้องไม่ใช่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในปีก่อน ๆ

**ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและในวันงานต้องนำ บัตรประชาชน มาแสดงตัวตน**

 

 

*ลักษณะของงาน *

งานจะแบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง

รอบคัดเลือก    : จะเป็นการสอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย) กรรมการจะตรวจข้อสอบทันทีและแจ้ง    

                       ผลสอบเพื่อคัดเลือกคนเข้ารอบต่อไป

รอบชิงชนะเลิศ : เป็นการประกวด Speech Contest โดยจะให้ผู้ที่สอบผ่านรอบแรก ออกมาพูดได้คนละ 3          

                       นาทีโดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ทางผู้ประกวดสามารถเลือกพูดได้

                       (ให้เวลาเตรียมตัว 15 นาที)

** หลังจากนั้นจะตัดสินผู้ชนะทั้งหมด 5 คนในวันเดียวกัน

**ผู้ชนะทั้ง 5 คน จะได้รางวัล เที่ยวญี่ปุ่นฟรี 9 วัน 8 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

 

เนื้อหาความเป็นมาของกิจกรรม

   ทางมูลนิธิ kyoritsu international foundation scholarship ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ มอบทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่

ประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากประเทศต่างๆในภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยในการจัดกิจกรรมมอบทุนแต่ละครั้งนั้น

นอกจากการมอบเงินทุนแล้ว อีกอย่างที่ให้ความสำคัญนั้นก็คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

ในเอเชียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

   ในส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันแนบแน่นนั้น เริ่มพัฒนามาเป็นลำดับ โดยการกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าว

เริ่มต้นในปี 1998 ที่ประเทศเกาหลี ต่อด้วยสาธรณรัฐประชาชนจีนในปี2003 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี2008ได้

กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินห์ ปี2011ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า และ ปี2013ที่

เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยการกระชับความสัมพันธ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมชิงรางวัล เพื่อ

มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและมีเป้าหมายที่จะไปเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น

ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชาวญี่ปุ่นโดยผ่านกิจกรรม

การแข่งขัน "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชีย" อย่างไรก็ดีสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการ

กล่าวสุนทรพจน์นั้น จะได้เดินทางไปญี่ปุ่น และทัศนศึกษายังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ร่วมไปถึงสถาบัน

ที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำแร่(ออนเซ็น)

รับทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการมาเรียนต่อญี่ปุ่น รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย

และครั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ในฐานะ

มิตรสหายให้มีความกวางขวางออกไป ทางมูลนิธิได้จัดงาน "การแข่งขันทักษะความสามารถทางด้าน

ภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ " ครั้งที่ 2 นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเหมือนกันกับปีที่ผ่านมา

ในการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใฝ่ฝันจะเรียนต่อญี่ปุ่น จะได้สัมผัสถึงประสบการณ์วิถี

ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ยังจะรับการสนับสนุนผลักดันความฝันที่จะได้

เรียนต่อในมหาวิยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่าง

ยิ่ง ที่จะให้หนุ่มสาวชาวไทยได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และเราก็อยากจะปลูกฝังรากฐานให้หนุ่มสาว

เหล่านี้ให้เป็นสะพานวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ยาวนานสืบไป

 

 

เนื้อหาในการกิจกรรมโดยสังเขป

การจัดกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ซึ่งในกิจกรรมกรรมดังกล่าวจะมีการแข่ง

ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการแข่งขันเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนกิจกรรมหลักใน

การตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศนั้นจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

ผู้ชนะการแข่งขันจะรับได้รางวัล "ท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ยังประเทศญี่ปุ่น" (8 คืน 9 วัน) ฟรีตลอดการเดินทาง(ยกเว้น ค่าประกันการเดินทางเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 

วันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559

เวลา 11.00น. เป็นต้นไป -- ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวด

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป -- เริ่มต้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันเบื้องต้น โดยการตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย (เลือกตอบและแบบเขียนคำตอบ) ทั้งหมด 30 ข้อ

หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำนวน 15-20คน)

เวลา 14.30 เป็นต้นไป -- การจัดกิจกรรมหลักเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะตัวจริง ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการประกาศหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่น

ซึ่งจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันคิดสิ่งที่จะพูดทั้งหมด 15 นาที และขึ้นไปพูดใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น (เช่นตัวอย่างหัวข้อ "สิ่งที่ฉันอยากไปสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นคือ...".)

เวลา 17.00 น เป็นต้นไป -- พิธีมอบรางวัล"ความฝัน-สัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น" แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (จำนวน5คน)

 

 

 

กิจกรรมของผู้ชนะการประกวดปีที่ผ่านมา

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3095

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3096

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3097

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3098

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3118

   - http://www.studyatoz.com/article.php?id=3119

楽器 [gak-ki]

ความหมาย : เครื่องดนตรี