Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

โปรแกรมคอร์สซัมเมอร์ 12 วัน

20 พฤศจิกายน 2560 (เข้าชมมาแล้ว 1479 ครั้ง)

โปรแกรมคอร์สซัมเมอร์ 12 วัน
วันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561

 

โตเกียว - โรงเรียนเคียวชิน - ฮาราจูกุ - Ikebukuro (J-world) - Akihabara - โตเกียวทาวเวอร์ - Ghibli Museum - เที่ยวอิสระพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของชาวญี่ปุ่น

 

*ดาวน์โหลดรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1cm8QP7oQWtJSfOXgYCRoWLMQqi_lPjTc
หมายเหตุ คาบเรียน แบ่งเป็น 2 ห้อง 90 นาที x 2 คาบ x 7 วัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบิน
2. ค่าที่พักห้องละ 2-4 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ที่พักจะเป็นที่ National Olympic Memorial Youth Center โดยที่ 2-4 คนต่อ 1 ห้องพัก
*จะสามารถแจ้งได้หลังจากคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์
- ลักษณะห้องพัก :
ห้องพักนักเรียนจะใช้ห้องอาบน้ำรวม แบ่งโซนชายหญิง
3. ค่าเรียน ค่าอาหารเช้า ค่ายานพาหนะรับส่งสนามบิน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทางไปทำกิจกรรม ค่าหนังสือ
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง : 14-25 พฤษภาคม 2561
พักห้องละ 2-4 ท่าน : ท่านละ 99,000

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นขั้นต่ำในการจัดคอร์ส 10 ท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **