Japanese Language Contest ครั้งที่ 7

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

* ~ กำหนดการ ~ *

เปิดรับสมัคร  : ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ปิดรับสมัคร  : 5 สิงหาคม 2562 ** ขอสงวนสิทธิ์ที่ 100 คน เท่านั้น**
วันที่จัดสอบการแข่งขัน  : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
สถานที่ที่จัดสอบ  : โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (ข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง)
     ห้อง Jamjuree Ballroom A
เวลา  : 11.00 น เป็นต้นไป
ผู้ดำเนินการ  : มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation Scholarship
ตัวแทนผู้ดำเนินการในประเทศไทย  : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center
ผู้สนับสนุน  : กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น,
     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย,
     สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย

*~เงือนไขในการสมัคร ~*

คุณสมบัติ

  • 1. บุคคลสัญชาติไทยและมีอายุมากกว่า 16 ปี
  • 2. ต้องมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 4
    (* ไม่จำเป็นต้องมีใบสอบวัดระดับภาษา )
  • 3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้ หากได้รับรางวัล
  • 4. ต้องเป็นผู้ที่สามารถขอยื่นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นได้
  • 5. ต้องไม่ใช่ผู้ที่เคยชนะเลิศการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในปีก่อน ๆ

*~ลักษณะของงาน ~*

งานจะแบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง

รอบคัดเลือก : จะเป็นการสอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย) กรรมการจะตรวจข้อสอบทันทีและแจ้งผลสอบเพื่อคัดเลือกคนเข้ารอบต่อไป
รอบชิงชนะเลิศ : เป็นการประกวด Speech Contest โดยจะให้ผู้ที่สอบผ่านรอบแรก ออกมาพูดได้คนละ 3          
นาทีโดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ทางผู้ประกวดสามารถเลือกพูดได้
(ให้เวลาเตรียมตัว 15 นาที)

** หลังจากนั้นจะตัดสินผู้ชนะทั้งหมด 5 คนในวันเดียวกัน

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
**ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และในวันงานต้องนำ บัตรประชาชน มาแสดงตัวตน

 

*~ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 - วันที่จัดสอบการแข่งขัน ~*

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป -- ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวด
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป -- เริ่มต้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันเบื้องต้น โดยการตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย (เลือกตอบและแบบเขียนคำตอบ) ทั้งหมด 30 ข้อ
หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำนวน 15-20คน)
เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป -- การจัดกิจกรรมหลักเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะตัวจริง ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการประกาศหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันคิดสิ่งที่จะพูดทั้งหมด 15 นาที และขึ้นไปพูดใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น (เช่นตัวอย่างหัวข้อ "สิ่งที่ฉันอยากไปสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นคือ...")
เวลา 17.00 น เป็นต้นไป -- พิธีมอบรางวัล"ความฝัน-สัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น" แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (จำนวน5คน)

 

*~ของรางวัล ~*

รางวัลชนะเลิศ (5 รางวัล) สำหรับผู้ชนะทั้ง 5 คน

รางวัล "ทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น" 7 คืน 8 วัน (นอนบนเครื่องบิน 2 คืน)

ช่วงระยะเวลาเดินทาง 19 - 26 มกราคม 2563

   เป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นด้วย

** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลชมเชย (15 รางวัล) ของรางวัลปลอบใจจากประเทศญี่ปุ่น

 

เนื้อหาความเป็นมาของกิจกรรม

   ทางมูลนิธิ Kyoritsu International Foundation Scholarship ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ มอบทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากประเทศต่างๆในภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยในการจัดกิจกรรมมอบทุนแต่ละครั้งนั้น นอกจากการมอบเงินทุนแล้ว อีกอย่างที่ให้ความสำคัญนั้นก็คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในเอเชียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


   ในส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันแนบแน่นนั้นในประเทศไทย เริ่มต้นในปี 2013 เพื่อเป็นการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ในฐานะ มิตรสหายให้มีความกว้างขวางออกไป ทางมูลนิธิได้จัดงาน "การแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ " ครั้งที่ 6 นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเหมือนกันกับปีที่ผ่านมาในปี 2017 ที่ผ่านมานั้นได้มีคนสมัครเข้ามาถึง 112 คนด้วยกัน และผู้ชนะ 5 คนจากในนั้นก็ได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น โดยที่ผู้ชนะทั้งหมดจะไปได้ทัศนศึกษาดูแคมบัสที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาเคียวริทซึ ทั้งยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่นการใส่ชุดกิโมโน และร่วมพิธีรับพรที่วัดคันดะเมียวจินอีกด้วย


   นอกจากนี้ดูโรงงานผลิตยาคูลท์ ได้เล่นหิมะรอบ ๆ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ และยังได้มีทริปเล็ก ๆ ที่ได้ไปเที่ยวในเมืองฮาโกเน่ แถมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการแช่ออนเซนในช่วงฤดูหนาว เพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย ในการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใฝ่ฝันจะเรียนต่อญี่ปุ่น จะได้สัมผัสถึงประสบการณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ยังจะรับการสนับสนุนผลักดันความฝันที่จะได้เรียนต่อในมหาวิยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้หนุ่มสาวชาวไทยได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และเราก็อยากจะปลูกฝังรากฐานให้หนุ่มสาวเหล่านี้ให้เป็นสะพานวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ยาวนานสืบไป

เนื้อหาในการกิจกรรมโดยสังเขป

   การจัดกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ซึ่งในกิจกรรมกรรมดังกล่าวจะมีการแข่ง
ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการแข่งขันเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนกิจกรรมหลักใน
การตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศนั้นจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ผู้ชนะการแข่งขันจะรับได้รางวัล "ท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ยังประเทศญี่ปุ่น" (8 วัน 7 คืน) ฟรีตลอดการเดินทาง

** ยกเว้น ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

凄い [Sugoi]

ความหมาย : สุดยอด,ยอดเยี่ยม,ว้าว!,ดีเหลือเกิน,น่ากลัว