Japanese Communication International School

J国際学院

Japanese Communication International School

 

 

 

ที่อยู่

Japanese Communication International School

   550-0012 1-1-3 Itachibori Nishi-ku Osaka-shi

จุดเด่นของโรงเรียน
   J Kokusai Gakuin มีนักเรียนจากหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน อเมริกา รัสเซีย และออสเตรเลีย รวมประมาณ 220 คน เราสอนภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องมีการช่วยเหลือแนะนำด้านการเรียนต่อเป็นรายบุคคล มีคอร์สเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนพิเศษ เช่น ชั้นเรียนการปฐมพยาบาล ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เป็นต้น

หอ ビバリーヒルズ

ค่าแรกเข้า

 

สัญญา 6 เดือน

50,000

สัญญา 3 เดือน

30,000

    **หน่วยเงินเยน**

 

ค่าหอ

ค่าเช่าหอต่อเดือน

57,000

ค่าไฟฟ้า

ใช้ตามจริง

   **หน่วยเงินเยน**

 

หอ 新町ハイツ

ค่าแรกเข้า

 

สัญญา 6 เดือน

50,000

สัญญา 3 เดือน

30,000

   **หน่วยเงินเยน**

 

ค่าหอ

 

ห้องพักสำหรับ 1 คน

ห้องพักสำหรับ 2 คน

ค่าเช่าหอต่อเดือน

55,000

39,000

ค่าไฟฟ้า

ใช้ตามจริง

รวมแล้ว**

   **กรณีค่าไฟฟ้าราคาเกิน 5000เยน ให้จ่ายส่วนที่ตาง**

   **หน่วยเงินเยน**

 

หลักสูตรระยะยาว

   เป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1- 2 ปี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับสูงหรือทำงานโดยจะได้รับวีซ่า 1-2 ปี
ภาคการศึกษาจะเริ่มในเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม สำหรับนักเรียนชั้นกลางขึ้นไปจะจัดแบ่งชั้นเรียนเป็น “หลักสูตรเตรียมเรียนต่อ” และ “หลักสูตรเน้นการสนทนา” เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียน

 

ภาคการศึกษา (ระยะเวลา) มกราคม (1 ปี 3 เดือน) / เมษายน (1 ปี)(2 ปี) / กรกฎาคม (1 ปี 9 เดือน) / ตุลาคม (1 ปี 6 เดือน)

หลักสูตรเรียนต่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุงรักษา

ภาษี(3%)

รวม

1 ปี

30,000円

50,000円

640,000円

10,000円

21,900円

751,900円

1 ปี 3 เดือน

800,000円

12,500円

26,775円

919,275円

1 ปี 6 เดือน

960,000円

15,000円

31,650円

1,086,650円

1 ปี 9 เดือน

1,120,000円

17,500円

36,525円

1,254,025円

2 ปี

1,280,000円

20,000円

41,400円

1,421,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตรเรียนต่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุงรักษา

ภาษี(3%)

รวม

1 ปี

30,000円

50,000円

640,000円

10,000円

21,900円

751,900円

 

 

 

   *ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนจะเก็บต่างหากตามค่าใช้จ่ายจริง

   *ค่าเล่าเรียนประกอบด้วยค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นและค่ากิจกรรมนอกสถานที่ 2 ครั้ง

   *การคืนเงิน จะคืนในกรณีดังนี้เท่านั้น

 

   1. หากไม่ได้รับ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” จะคืนเงินเต็มจำนวนยกเว้นค่าสมัคร

   2. หากได้รับการปฏิเสธการขอวีซ่าจากทางสถานทูตและส่ง

   3. “ใบตอบรับการเข้าเรียน” คืนและมีเอกสารการออกวีซ่าทางโรงเรียนจะคืนเงินเต็มจำนวนยกเว้นค่าสมัคร

   4. ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าเรียนก่อนมาญี่ปุ่นและส่ง “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” และ “ใบตอบรับการเข้าเรียน” คืน ทางโรงเรียนจะคืนเงินเต็มจำนวนยกเว้นค่าสมัครและค่าแรกเข้า

   5. หลังจากเข้าเรียนแล้ว หากจะขอยกเลิกการเข้าเรียน ถ้ายื่นเรื่องก่อนวันเปิดภาคเรียนใหม่ล่วงหน้า 1 เดือน ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนในส่วนที่ไม่ได้เรียน โดยจะคิดตามระยะ 3 เดือน (หากยกเลิกการเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าเรียนจะไม่มีการคืนเงิน)

   6. ในกรณีที่นักเรียนโดนไล่ออกเพราะทำผิดกฎหมายหรือผิดกฎโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเล่าเรียน

 

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นมีเวลาตั้งแต่ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน นักเรียนสามารถใช้วันหยุดช่วงปิดภาคเรียนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นได้

เปิดรับสมัครทุกเดือน

หลักสูตร

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

ภาษี(3%)

รวม

1 เดือน

10,000円

55,000円

1,950円

66,950円

2 เดือน

110,000円

3,600円

123,600円

3 เดือน

160,000円

5,100円

175,100円

 

 

 

 

 

 

 

   *การเข้าเรียนวิชาพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่จะเก็บค่าใช้จ่ายต่างหากตามค่าใช้จ่ายจริง

   *ค่าหนังสือจะเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง (ประมาณ 5,000 เยน)

 

หลักสูตรพิเศษ: เป็นหลักสูตรที่จะเปิดตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หลักสูตรระยะสั้นพิเศษซัมเมอร์แคมพ์

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: jstudycenter

Hotline: 02-255-9681

E-mail: service.jstudy@gmail.com