Saitama International School

埼玉国際学園

Saitama International School

ที่อยู่

SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL
   2-101 Sakuragi-cho Kumagaya-shi,
   Saitama 360-0036 Japan
   TEL +81-48-526-4155
   FAX +81-48-526-4157

 

 

จุดเด่นของโรงเรียน

   ทำการสอนและฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  นอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุปตีความการอ่านและ แสดงความเห็นส่วนตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน  ทำการฝึกทักษะทางด้านการสอบวัดระดับ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เพื่อใช้ในการเรียนต่อ โรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) มหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและโท) ทำการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญี่ปุ่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจและสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้

 

-

หลักสูตรระยะยาว

เปิดภาคเรียนเฉพาะเดือน เม.ย., ก.ค., ต.ค., ม.ค.

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ค่าแรกเข้า

ค่าบำรุง

ค่าหนังสือ

ค่าประกัน

ค่าเล่าเรียน

รวม

1 ปี

60,000

40,000

60,000

20,000

540,000

720,000

1 ปี 3 เดือน

60,000

40,000

60,000

20,000

700,000

880,000

1 ปี 6 เดือน

60,000

40,000

60,000

20,000

860,000

1,040,000

1 ปี 9 เดือน

60,000

40,000

60,000

20,000

1,015,000

1,195,000

2 ปี

60,000

40,000

60,000

20,000

1,170,000

1,350,000

                                                                                      **หน่วยเงินเยน**

หลักสูตรระยะสั้น

เปิดภาคเรียนเฉพาะเดือน เม.ย., ก.ค., ต.ค.

ค่าเล่าเรียน

ค่าสมัคร

10,000

ค่าแรกเข้า

20,000

ค่าเล่าเรียน (45,000x3เดือน)

135,000

 

ค่าตำราเรียน (รวมค่าถ่ายเอกสาร)
 

 

5,000

ค่าบำรุงสถานที่(ค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าฮีตเตอร์)

5,000

รวม

175,000

                                               **หน่วยเงินเยน**

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: jstudycenter

Hotline: 02-255-9681

E-mail: service.jstudy@gmail.com